TRST – Na zelo dobro obiskanem 63. rednem občnem zboru Slovenskega planinskega društva Trst, ki je potekal v petek, 10. marca 2017 v dvorani SKD v Barkovljah, je bila splošna ugotovitev tako članov kot številnih gostov, da je to, za našo skupno zelo pomembno društvo v minulem mandatnem obdobju opravilo zelo bogato in razvejano dejavnost.
Po uvodnem pozdravu predsednice društva Marinke Pertot je občni zbor uvedla Ženska pevska skupina Barkovlje pod vodstvom dirigentke Aleksandre Pertot. Soglasno so nato izvolili za predsednika  občnega zbora Sergija Lipovca. Sledila so predsedniško poročilo Marinke Pertot, tajniško Sabrine Žezlina, blagajniško Patrizie Krevatin in druga poročila sekcij.
Po nagrajevanju mladih plezalcev in zaslužnih članov društva so sledili pozdravi gostov. Društvu so čestitali: Tomaž Ban, pokrajinski predsednik SKGZ za Tržaško; Neva Šemrov, namestnica predsednice MDO Primorsko in v imenu PZS; Bojana Burnik, Sonja Modlic, Helena Novak za pobrateno PD LPP Ljubljana; Vanda Femc in Vlasta Skočić,  PD Sežana; Valentina Posega, PD Postojna; Darko Mohar, Planinska skupina  KD Bazovica – Reka in Viktor Stopar Sloga.
Sledila je razrešnica nadzornega odbora, ki jo je podal Vojko Slavec.
Izvolili so nato  nov odbor (predstavljena je bila samo ena lista).

Nov odbor SPDT

Izvršni odbor: Jernej Bufon, Nika Čermelj, Igor Pertot, Marinka Pertot, Franc Starec, Ivana Suhadolc, David Štrajn, Gregor Znidarčič, Dean Zobec, Sabrina Zezlina.
Nadzorni odbor: Pavel Facchin, Angelo Krmec, Vojko Slavec.

(daljše sledi)

Predsedniško poročilo – Marinka Pertot

Drage planinke, dragi planinci, cenjeni gostje, dober večer!
Delovanje v letu 2016 je bilo pestro in razgibano, pri načrtovanju posameznih dejavnosti, in teh ni bilo malo, smo vedno skušali iskati nove poti, sveže, mikavne ideje in nove izzive.
Za usklajevanje celotnega delovanja se je odbor redno sestajal na ponedeljkovih sejah, teh je bilo skupno 21; posamezni odseki pa so imeli ločene sestanke.
V preteklem letu smo imeli 254 članov z redno plačano članarino, 8 manj kot leto prej (ko jih je bilo 262), med temi je bilo 30 novih članov. Število vpisanih v PZS je samo za eno enoto manjše kot leto prej in sicer 219.
Ob raznoliki društveni dejavnosti predstavlja pohodništvo srž našega delovanja. Za preteklo sezono smo načrtovali 31 izletov, zaradi neugodnih vremenskih razmer ali bolezni vodnikov, so odpadle 3 napovedane ture. Zelo aktivna je bila tudi skupina “Drugače mladih”, katerih duša je Paolo Raseni. Skupina skrbi predvsem zato, da bi se tudi starejši člani čutili bolj povezane z društvom; s tem namenom se srečujejo dvakrat mesečno v društvenih prostorih v Boljuncu, se pogovarjajo, skrbijo za imovino in načrtujejo izlete, v preteklem letu so jih izvedli 7. Skupno se je društvenih izletov in pohodov udeležilo preko 900 članov. Med v pretekli sezoni izvedenimi beležimo tudi nekatere tematske izlete namenjene predvsem varstvu narave ter naravne in kulturne dediščine, naj omenim le geološki pohod, obisk Šebreljske planote in jame Divje babe ter izlet po tržaški okolici.
Glavni odbor stalno spremlja delo posameznih odsekov, jim stoji ob strani predvsem pri izvajanju zahtevnejših projektov. Posebno pozornost posveča delu z najmlajšimi, saj je skrb za podmladek za društvo primarnega pomena. Mladinskemu odseku nudi pomoč pri organizaciji in izvedbi Planinske šole na Planini Jezero, ki je doživela letos že šestnajsto izvedbo. Iz Planinske šole izhaja tudi trojica deklet, Nika Čermelj, Vida Petaros in Julija Kralj, ki so se julija udeležile tečaja za mladinske vodnike v Bavščici v organizaciji PZS. S tem bo društvo pridobilo 3 mladinske vodnice.
Prav tako odbor pomaga Mladinskemu odseku pri izvedbi orientacijskega teka, ki je namenjen deželnim slovenskim šolam vseh stopenj. K sodelovanju vedno povabimo tudi Srednjo šolo iz Sežane, v prejšnjih letih se je tekmovanja uspešno udeleževala, letos pa ni vpisala svojih tekmovalcev, vabimo pa tudi italijanske šole, v katerih se poučuje slovenščina, a te se niso nikoli odzvale povabilu. Priprava in izvedba tako številčne pobude je organizacijsko velik zalogaj. Letošnjega tekmovanja se je udeležilo rekordno število mladih, preko 500 tekmovalcev iz 21. šol v spremstvu učiteljev in profesorjev. O tekmi sami in njenem poteku pa bomo slišali več v naslednjih poročilih.
Odbor pozorno spremlja tudi delo alpinističnega odseka, predvsem projekt “Urice plezanja”, ki se odvija na umetni steni v Bazovici in je namenjene osnovnošolcem. Mladina med 7. in 12. letom se tako sooča z veščinami plezanja, s pravilno in varno uporabo pripomočkov istočasno pa se seznanja z etiko plezanja in razvija zdrav športni duh.
Hišo v Boljuncu smo za silo uredili, a je potrebna korenitejših popravil, streha pušča, vodna napeljava in sanitarije so dotrajane. itd… Zato smo vložili na Deželo prošnjo za prispevek za popravilo društvene imovine. Odobren nam je bil prispevek v višini 10.167,43 eur, v prihodnjih mesecih bomo začeli z deli.
Naše poti se s pridom uporabljajo; predvsem Pot Sonje Mašera privablja številne obiskovalce. Vzdrževanje in označevanje poti pa bi zahtevalo večje število vztrajnih markacistov.
Društvo je včlanjeno v PZS, kar nam nudi predvsem popuste v planinskih kočah in nezgodno zavarovanje. PZS se je pred dvema letoma odločila za uvedbo digitalno opremljenih izkaznic. Ob sprejetju teh izkaznic, bi se moralo naše društvo odpovedati lastnim, ali se odločiti za dvojno izkaznico, s tem pa bi izgubilo lastno identiteto. Odbor je mnenja, da bi morali z ostalimi zamejskimi društvi, PD Gorica, Benečija, Celovec, poiskati za vse sprejemljivo rešitev in predlagati PZS, kako našo izkaznico digitalno opremiti. Vabim člane, k diskusiji o zadevi.
Društvena članarina bo ostala tudi prihodnje leto nespremenjena in sicer: 20 eur za odrasle člane in 10 za mlade do 18. leta. Članarina s priznanim članstvom PZS pa se bo zvišala za povišek, ki ga bo določila Zveza.
Odbor vzdržuje stalne stike s številnimi sorodnimi društvi, predvsem s Planinsko zvezo Slovenije in z Meddruštvenim odborom Primorskih planinskih društev; redno se udeležujemo sej MDO-ja.
Številni so tudi stiki s sorodnimi društvi predvsem s slovenskimi društvi v deželi Furlaniji Julijski krajini in na Koroškem. S člani Slovenskih planinskih društev iz Gorice, Benečije, Jesenic in Celovca se udeležujemo “Srečanja obmejnih planinskih društev” ali bolje Slovenskih planincev v Italiji, v Avstriji in na Jeseniškem območju.” in ga vsako peto leto tudi organiziramo. Letošnje srečanje bo pri Aljaževem domu v Vratih v organizaciji PD Jesenice.
S planinskim odsekom Športnega društva Sloga in Smučarskega kluba Devin smo soorganizator tradicionalnega Spominskega pohoda Bazoviških junakov. Prisrčne stike goji odbor tudi z društvi iz Matice: z Obalnim planinskim društvom Koper, s PD Sežana, PD Tolmin, PD Postojna. S PD Snežnik iz Ilirske Bistrice in s Planinsko skupino Kulturnega društva Bazovica iz Reke bomo imeli letos že 12. srečanje, imenovano “Prijateljstvo brez meja”, letos bo v naši organizaciji. Posebno močna vez se je v tridesetih in več letih stkala s pobratenim društvom LPP – bivši Integral iz Ljubljane, s člani bratskega društva se srečujemo na vsakoletnih srečanjih, na izletih, pohodih in večdnevnih potepanjih ter med tedenskim bivanjem naših najmlajših v koči na Planini pri Jezeru.
Plodno je tudi sodelovanje s tržaškima planinskima društvoma CAI SAG in CAI XXX Ottobre. Letos smo vsa tri društva, ki nas druži ljubezen do gora, do narave in do mesta, v katerem živimo in delujemo, prvič skupno obeležila Svetovni dan gora z odrsko uprizoritvijo posvečeno tržaškemu gorniku, Juliusu Kugyju in to 12. dec.v gledališču Teatro di Santa Maria Maggiore.
Pri pobudah, ki so se zvrstile ob praznovanju 60.letnice gorske reševalne službe Trst je bilo soudeleženo tudi naše društvo, predvsem člani alpinističnega odseka.
Na koncu naj se še toplo zahvalim vsem odbornikom in načelnikom odsekov za sodelovanje in za nesebično delo. Posebna zahvala gre vsem članom in članicam bivšim odbornikom in prijateljem, ki stojijo društvu stalno ob strani in vsakič priskočijo na pomoč bodisi z vodenjem izletov, bodisi z drugačnim delom, saj brez njihove dragocene pomoči ne bi speljali celotnega programa. Iskrena zahvala gre tudi vsem tistim članom, ki so ob izpolnjevanju davčnih obveznosti (obrazca 730 ali Unico), namenili 5‰ delovanju našega društva. (Naj povem, da nismo še unovčili prispevka za leta 2012, 2013 in 2014, ki jih je urad za dohodke že objavil. O letošnjem koriščenju 5‰ še nimamo točnih navodil, vendar zgleda, da ne bo sprememb.)
Posebna zahvala gre tudi Združenju slovenskih športnih društev v Italiji ZSŠDI, predvsem osebju, ki nam stalno stoji ob strani pri pripravljanju prošenj in pri izpolnjevanju davčnih obveznosti. Iskrena zahvala tudi Zadružni kraški banki in vsem, ki so nas gmotno podprli ali nam na kakršenkoli način pomagali in s tem omogočili naše delovanje.
Hvala vsem, ki ste si vzeli čas za naše društvo.

Tajniško poročilo – Sabrina Zezlina

Tajniško poročilo zajema prikaz delovanja glavnega odbora. Delovanje odsekov bodo obširneje prikazali njihovi načelniki, sledilo bo še poročilo o predavateljski sezoni. Temeljna dejavnost glavnega odbora je izletništvo.
V pretekli sezoni smo načrtovali 31 izletov, v glavnem so bili enodnevni, med katerimi je bilo pet avtobusnih, dva sta bila trodnevna, odpadli so trije.
Začetek sezone označujejo zimski vzponi, ki so že stalnica v našem programu, kot je vzpon na Javornik, nočni pohod na Dražgoše in vzpon na Porezen.
Ob prvi pomladi, na Velikonočni ponedeljek, smo se podali v Idrijsko-Cerkljansko hribovje in si v spremstvu članov PD Tolmin ogledali jamo Divje babe ter se povzpeli na Šebreljsko planoto. V aprilu smo se podali na turo po robu Trnovske planote, konec maja po smo raziskovali zanimivosti kraškega sveta v okolici Buzeta.
Zelo zanimiva so bila tudi srečanja, nobeno ni bilo letos v naši organizaciji; aprila smo bili gostje Planiske skupine Kulturnega društva iz Reke, gostitelji so nas popeljali v manj znani predel masiva gorskega Obruča, na njegov skrajno zahodni rob to je na vrh Pliša. Na začetku maja smo se srečali s pobratenim društvom LPP iz Ljubljane, s pomočjo katerega smo spoznavali antično rimsko Celejo in Stari grad, ki se dviga nad mestom. Tradicionalno Srečanje obmejnih planinskih društev je bilo letos v režiji Planinske družine Benečija, ki je obiskovalcem predstavila zanimovsti in posebnosti okolice Špetra. Udeležili smo se tudi Srečanja slovenskih planincev na Golteh, ki ga je organizirala PZS.
In že smo pri »pravih« poletnih planinskih izletih, ko smo za cilj najpogosteje izbirali Julijce. Konec julija smo se med dvodnevnim izletom, iz Vrat povzpeli na Bovški Gamsovec, se spustili do Pogačnikovega doma na Kriških podih, naslednjega dne nadaljevali pot še na Razor in na Planjo. Maloštevilna skupina se je udeležila trodnevnega izleta na Triglav v organizaciji LPP iz Ljubljane. Septembra pa smo si za cilj izbrali slikovito Jerebico. V poletnem času smo naskakovali najvišji vrh v Karavankah in sicer Kepo, obiskali smo tudi Karniske Alpe in se povzpeli na goro Tinisa. V vročih avgustovskih dneh smo odpotovali na trodnevno potepanje po območju Gardskega jezera, spoznavali okolico mesteca Limone, se povzpeli na gori Carone in Monte Baldo, si ogledali mostiščarsko naselje ob jezeru Ledro in druge zanimivosti vzhodnega roba Gardseka jezera.
V jesenskem času smo se vrnili na Cerkljansko hribovje, tokrat smo opravili krožno pot po pobočju gore Kojca, do zaseljka Zakojca, tu smo si ogledali tudi rojstno hišo pisatelja Franceta Bevka. S sodelovanjem PD Postojna smo organizirali izlet na Pivško, od vasi Juršče smo se po kolovozu povzpeli na vrh Kršičevca.
Decemberska tura na Debelo Peč se je odvijala v pravi zimski obleki. Najbolj številčni smo bili na kostanjevo nedeljo. Povzpeli smo se na Volnik in se vstavili pri obeležju, ki ga je pred dvajsetimi leti postavilo SPDT v trajen spomin na zaslužnega člana in odbornika Maria Miliča. Nadaljevali smo pot po Škabarjevi poti do Repna, kjer se je skupina zbrala na prijetnem druženju. Zelo pričakovani izlet v neznano je potekal na območju visokega Tabora nad Knežakom na Šilentabor, kjer je pohodnikom domačin prikazal bogato zgodovino območja in geografske zaničilnosti grebena, ki predstavlja razvodnico med Jadranskim in Črnim morjem. Prijetno so se planinci imeli tudi na izletu po tržaški okolici, ko so se od društvene postojanke v Boljuncu podali po starih poteh proti vasi Ricmanje, si ogledali tamkajšnje znamenitosti in se po krožni poti spet vrnili v Boljunec. Prenešen novemberski geološki izlet smo udejanili januarja in se je odvijal med Trebčami in Globojnarjem.
Med tradicionalmini pohodi naj omenimo novoletni vzpon na Medvedjak, izlet namenjen polaganju venca v dolini Glinščice, soorganizacijo pohoda Bazoviških junakov v sodelovanju s Planinskim odsekom ŠD Sloga in SK Devin in udeležbo na Spominskem pohodu na Slavnik.
Poleg društvene izletniške dejavnosti naj omenimo še pohode, ki jih je opravila skupina Drugače mladi, na svojih sedmih pohodih so obiskali Isolo della Cona, Quarantio, vdeležili so se srečanja v Ribnici z ekskurzijo na Friedrichstein, ekskurzije v dolino Glinščice, pohoda iz Laž mimo Sajevč v Rakulik in pohoda po Krasu. Dragocena je bila tudi njihova delovna akcija, ki so jo opravili v hiši v Boljuncu.
V okviru delovanja Smučarskega odseka je tudi letos Robert Devetak organiziral tečaj predsmučarske telovadbe pod vodstvom Valentine Šuber. Redno ga je obiskovalo 22 članov v telovadnici šole Codermatz pri Sv. Ivanu od oktobra do konca marca. Maksi Kralj pa je že enajstič organiziral tečaj teka na smučeh na Pokljuki. Tečaj je obiskovalo sedemnajst tečajnikov med katerimi so bili tudi trije otroci.
V sklopu delovanja mladinskega odseka je odbor polnoštevilno deloval pri organizaciji 11. orientacijskega teka za šolsko mladino, ki smo ga ispeljali skupaj z ZSŠDI-jem. Preko 500 tekmovalcev je iskalo kontrolne točke na treh različnih progah, glede na njihovo starostno stopnjo. Tekmovanje je potekalo v lepem prijetno jesenksem vremenu. Med najmlajšimi so zmagali učenci šole 1. MAJ iz Zgonika, tekmovalci srednjih šol niso bili nagrajeni, organizatorji so bili prisiljeni razveljaviti celotno kategorijo, zaradi nešportnega obnašanja skupine temovalcev, ki je zmaknila točko številka pet, med višješolci pa je slavila šola Prešeren.
Podrobnejše poročilo o delovanju Mladinskega odseka nam bo podala Nika Čermelj, o dejavnosti alpinistov in jamarjev pa bomo izvedeli iz poročil njihovih načelnikov.
Dejavnost sproti oglašamo v rubriki Planinski svet v četrtkovi izdaji Primorskega dnevnika, na naši spletni strani www.spdt.org in na strani Facebook SPDT, za kateri skrbita David Štrajn, Jernej Bufon. Tu smo v letu 2016 objavili 60 novic in obiskov je bilo 7.913. Vabimo vas, da še kar naprej obiskujete našo spletno stran. Poleg novic, ki so bile tiskane v četrtkovi rubriki Planinski svet v Primorskem dnevniku, je dobil obiskovalec na spletni strani tudi informacije o delovanju posameznih odsekov. Posebna stran je posvečena tudi opisu in delovanju telovadnice v Bazovici, ki je opremljena za plezanje na umetni steni, prav tako je posebna stran posvečena jamarski dejavnosti. Članki iz Primorskega dnevnika so poobjavljeni tudi na spletišču Gore in Ljudje.
Pri vhodu v dvorano so tudi letos na razpolago jakne za nakup.
Zahvaljujemo se vsem, ki sodelujejo pri vodenju izletov, delovanju društva in na kakršenkoli način pripomorejo k njegovi promociji.
Na koncu naj člane še opozorim, da je naše društvo tudi letos potrdilo konvencijo s športno trgovino Sportler in trgovino Alp Station.

Poročilo o delovanju 2016 – Jernej Bufon

Člani alpinističnega odseka (AO) SPDT smo bili tudi v preteklem letu dejavni na več področjih, saj zaobjema odsek precej heterogeno skupino gorskih navdušencev. Naši člani so se s strminami spopadali bodisi pozimi na turnih smučkah ali deskah, na krpljah in seveda derezah, bodisi v kopnih razmerah v plezalkah in gojzarjih. Poleg dejavnosti na prostem je bilo organiziranih tudi nekaj predavanj in druženj v prostorih društvene postojanke v Boljuncu ter pod našo umetno steno v prostorih športnega centra Zarja v Bazovici. Prav tu so od januarja do julija, pa naprej od oktobra do decembra, potekale vodene vadbe športnega plezanja tako za odrasle kot za šoloobvezne otroke, telovadnica pa je bila odprta za rekreativce vsak dan od torka do petka v večernih urah. Ker je bilo aktivnosti v minulem letu res veliko, bodo v nadaljevanju podrobneje opisane le važnejše pobude in navedeni samo pomembnejši vzponi oziroma dosežki.

Alpinistični vzponi in pristopi

Terminologija komisije za alpinizem PZS opredeljuje kot alpinistični vzpon preplezano alpinistično smer višjo od 100 m, pri čemer mora biti vsaj 60 % najmanj prve težavnostne stopnje po lestvici UIAA. Poleg teh bodo v nadaljevanju podani zahtevnejši pristopi (vedno po komisiji za alpinizem: vzponi od 1. 12. do 30. 4. na vrhove višje od 2000 m, celo leto pa na vrhove višje od 3500 m) in turne smuke.
V kategorijo alpinističnih vzponov spadajo:
Oltar s Krnice po JV grebenu (II. stopnja – plezali Peter Fonda, Borut Bogatec, Devan Radovič, Jernej Bufon)
Smer Debelakove na Veliko Mojstrovko (IV+, Jarmila Kodrič, Jernej Bufon)
Fokn u okn v južni steni Prisanka (V-, Borut Bogatec, Jernej Bufon)
Via della rampa v južni steni Panettone del Pal Piccolo (VI-, Borut Bogatec, Jernej Bufon)
Spigolo verde v dolini Glinščice (III, večkrat preplezana od raznih članov)

Letni vzponi nad 3500 m: Gran Paradiso (4061 m, F+, Goran Obad, Marko Iscra, Sandy Slavec, Jernej Bufon), Dente del Gigante (4013 m, AD, III-IV, Goran Obad, Marko Iscra, Jernej Bufon), Mont Blanc (4810 m, smer treh vrhov PD, Goran Obad, Marko Iscra), Grossglockner (3798 m, smer Studlgrat AD+, Sandy Slavec, Jernej Bufon).

Med zimske pristope štejemo: Grintovec (Sandy Slavec, Marko Iscra, Jernej Bufon), Vrh nad škrbino (Devan Radovič, Jernej Bufon), Župančičeva grapa in greben Mojstrovk do Travnika (Devan Radovič, Jernej Bufon), Krn (Marko Iscra, Tomaž Kante, Alen Čok, Jernej Bufon), Antelao po grapi Menini (Devan Radovič, Jernej Bufon), Triglav iz Krme (Jernej Bufon, Jan Foraus, Milan Cvejoski), Cima dei Cacciatori (Marko Iscra), Triglav po Tominškovi (Marko Iscra).

Turne smuke: Forcella Cjanevate (Marko Iscra, Peter Pernarčič, Matej Gruden, Igor Žerjal, Jernej Bufon), Jalovec (Štefan Jazbec, Jernej Bufon), Monte Cavallo (Marko Iscra), Kredarica (Erik Boneta, Andrej Sosič, Matija Schillani).

Športno-plezalni dosežki

Čez celo leto so člani AO plezali športne smeri na bližnjih in bolj oddaljenih stenah. Preplezane so bile smeri do 7b+ na pogled (Igor Žerjal), dosti je bilo tudi večraztežajnih; med temi Saleška smer na Stup v Paklenici (Nikol Križmančič, Marko Iscra) in smer na Stogaj na Pagu (Nikol Križmančič, Marko Iscra).

Vodene vadbe športnega plezanja

Kot rečeno potekajo na umetni steni v Bazovici vodene vadbe tako za otroke kot za odrasle. Skupina 13 osnovnošolskih in srednješolskih otrok iz Trsta in okolice ter iz bližnjih vasi v Sloveniji trenira čez celo šolsko leto dvakrat tedensko (ob torkih in petkih od 17.30 do 19). Otroška vadba je uokvirjena v projekt »šola plezanja«, ki poteka s pomočjo prispevkov Republike Slovenije. Ob torkih je v letu 2016 za vadbo skrbel Matej Colja, ob petkih pa izmenično David Štrajn, Irena Fratnik Brajdih, Gregor Znidarčič in Jernej Bufon. V sklopu šole plezanja smo obiskali umetno plezalno steno na Škofijah in dvorano balvanskega plezanja Mano aperta v Trstu, otroci pa so se spoprijeli tudi s pravo skalo v bližnjih plezalnih vrtcih v Sloveniji in Italiji. Mladi člani so imeli na voljo vso potrebno opremo (plezalne čevlje, plezalne pasove, vrvi itd.).
V poletnih mesecih smo na umetni steni v Bazovici gostili številne poletne centre, ki jih organizirajo slovenska športna in kulturna društva iz Trsta in okolice. V obliki poldnevnih obiskov smo tako pod vodstvom društvenih vaditeljev predstavili športno plezanje tudi otrokom, ki se običajno ukvarjajo z drugimi športi in dejavnostmi in na ta način popestrili delovanje poletnih centrov.
Vodena vadba za odrasle je potekala vsak torek od 19.30 do 21.30 pod vodstvom Mateja Colje. Da bi zvišali kvaliteto vadbe, smo tekom sezone nabavili elastike za raztezanje, stiropor za ogrevalne vaje ter nekaj novih oprimkov. Poleg tega smo shrambo opreme v telovadnici opremili s policami in novo omaro v kateri hranimo knjige in delikatnejše pripomočke.

Prijateljski tekmi

V sodelovanju z Društvom plezalcev Koper smo za otroke priredili dve tekmi v balvanskem plezanju; prvo aprila na umetni steni v Škofijah, drugo pa maja v Bazovici. Otroci so tekmovali v dveh starostnih skupinah: najmlajši so merili moči v skupini do devetega leta starosti, starejši pa v skupini do trinajstega leta starosti. Tekem se je udeležilo preko 30 otrok; vsi so prejeli diplomo za sodelovanje, prvi tri v vsaki kategoriji pa so bili nagrajeni še s posebnimi nagradami. Za prva tri mesta v vsaki kategoriji po skupnem seštevku točk obeh tekem pa so bili podeljeni tudi pokali.
SPDT je zastopalo 6 otrok, vsi so tekmovali v skupini U13. Prva tekma se je odvijala 9. aprila na umetni steni na Škofijah, kjer so se otroci preizkusili na desetih balvanskih problemih. V skupini U13 je zmago slavil Anej Bandi (SPDT). Na bazoviški steni 14. maja je bilo tekmovanje zaradi prostorske stiske časovno omejeno. V rotaciji so se mladi plezalci spopadli z osmimi balvanskimi problemi, za vsakega so imeli na voljo tri minute časa. Sodniki so na koncu tekmovanja razglasili zmagovalce: v skupini U13 je premoč potrdil Anej Bandi (SPDT), Anja Novak (SPDT) pa je za las pristala na tretjem mestu. Po tekmi v Bazovici je komisija ob zakuski in skupnem druženju s pokali nagradila prve tri otroke v skupnem seštevku točk z obeh tekem. V skupini U13 je Anej Bandi z 18 preplezanimi problemi (18/18) zasedel prvo mesto.

Tečaj športnega plezanja za začetnike

Tečaj športnega plezanja za začetnike je tudi v letu 2016 privabil lepo število mladih navdušencev. Skozi cel oktober so se dvakrat tedensko vrstila srečanja na umetni steni v Bazovici, kjer so tečajniki vadili tehniko plezanja in osvajali teoretske osnove za varno gibanje v vertikali, ob vikendih pa je vseh 10 tečajnikov nabrano znanje preizkušalo na okoliških plezališčih. Novinci so obiskali plezališča v dolini Glinščice, na Črnem Kalu, na Napoleonski cesti ter v Rovinju, v sklopu tečaja pa so prisluhnili tudi dvem predavanjem tržaških alpinistov, med katerima je bilo zelo zanimivo predvsem predavanje, ki ga je pripravil Gabriele Gorobey.

Dokumentarni film o zgodovini alpinističnega odseka

V preteklem letu smo končno spet poprijeli z video intervijuji važnejšim članom AO SPDT, s katerimi smo začeli leta 2014, ko smo Jernej Bufon, David Štrajn in Borut Bogatec s pomočjo Mirne Viola in Marka Civardija posneli Erika Švaba in Sandija Blažino. Z novo ekipo, ki jo sedaj sestavljajo David Štrajn, Borut Bogatec, Miran Sosič, Mitja Cernich in Jernej Bufon, smo prvotni namen še razširili. Cilj projekta je namreč kratek dokumentarni film, ki bo obelodanil bogato zgodovino alpinističnega odseka vse od njegovih začetkov takoj po drugi svetovni vojni. Ime dokumentarca se glasi: Pogled z zaliva: zgodovina alpinističnega odseka Slovenskega planinskega društva Trst. S pomočjo intervjujev, posnetkov na stenah v dolini Glinščice in slikovnega gradiva želimo pripraviti zgodovinski portret, v katerem se zgodovina odseka prepleta s takratnimi dogajanji v našem mestu. Gradivo, ki ne bo našlo prostora v kratkem končnem izrezu, bo obogatilo multimedijsko zbirko društvenega arhiva. V letu 2016 smo na spisek intervijuvancev dodali Dušana Jelinčiča, Marka Laha in Igorja Škamperleta, na seznamu pa je še veliko imen.

Ostale dejavnosti

Poleg vertikale se AO-jevci gibljemo tudi na položnejših tleh. Po že ustaljeni navadi smo se tudi letos odpravili na decemberski družabni izlet v neznano (Kvarnan nad Huminom, 12 udeležencev). Nekateri člani so si v letu 2016 nabirali kilometrino na dolgih prečenjih, kot sta Velebitaški planinarski put (Marko Iscra) in GR20 na Korziki (Marko Iscra, Nikol Križmančič).

foto Lako